List of Indian High Commissioners in Nigeria List of Indian High Commissioners in Nigeria

List of Indian High Commissioners in Nigeria

[IN LAGOS (1960-2006) AND ABUJA (2006 ONWARDS)]

Sl No Name of High Commissioner Period
1 Shri P. N. Haksar Oct 1960 - Nov 1964
2 Shri Purshottam L Bhandari May 1965 – Feb 1967
3 Shri S G Ramachandran May 1967 – July 1971
4 Shri Ashok N Mehta Aug 1971 -May 1974
5 Shri Sunil Kumar Roy July 1974 – Nov 1976
6 Shri Avtar Singh Jan 1977 - Sep 1978
7 Smt. K Rukmini Menon Nov 1979 – Aug 1980
8 Shri K Srinivasan Oct 1980 – Dec 1983
9 Shri Ashok K Ray Feb 1984-Aug 1986
10 Shri Deb Mukherjee Oct 1986 – Nov 1989
11 Shri K. Raghunath Dec 1989 – Mar 1992
12 Shri Lalit Mansingh Feb 1993 – April 1995
13 Shri Satinder K Uppal Jan 1996 – Aug 1999
14 Shri Atish Sinha Jan 2000 – Dec 2004
15 Shri H H S Viswanathan (2006 Lagos Abuja) April 2005 – May 2008
16 Shri Mahesh K Sachdev July 2008 – Oct 2013
17 Shri Ajjampur R Ghanashyam Feb 2014 - Jan 2016
18 Shri B Nagabhushana Reddy July 2016 – Dec 2018
19 Shri Abhay Thakur Jan 2019 - Dec 2021
20 Shri G. Balasubramanian July 2022 - Present